top of page
Exterior of a Building

期货佣金

0平台费

佣金低至 0.08 美元/手

Person Analyzing Graphs On Screen

每笔交易都可获得超低的佣金!

DA Financial Service (S) Pte. Ltd.,我们致力于为所有投资者提供最优惠的定价。

每笔交易都可享受超低的佣金!

Brokers
Commission
Additional Requirement
 DA Financial
只需 0.23 美元
TD Ameritrade
$2.25
E-Trade
$1.50
Interactive Brokers
$0.25
NinjiaTrader
$0.25
费用 $99/月

* 适用于 CME 微型迷你合约

* 截至 2023 年 8 月 18 日的佣金和费用数据

Multi Storey Building

阶梯佣金参考(特殊产品除外)

标准合约

Level
Volume (Monthly)
USD
HKD
EUR
GBP
AUD
JPY
TWD
CNH
SGD
MYR
1级
0-1000
0.9
4.5
0.85
0.75
1.4
100
25
7
1.3
4
2级
1,001-5000
0.7
2.45
0.65
0.55
1.1
75
21
5
1
3
3级
5001-20,000
0.5
1.45
0.45
0.4
0.8
55
15
3.5
0.7
2.2
4级
>20,000
0.3
1
0.25
0.2
0.5
35
9
2
0.4
1.3

迷你合约

Level
Volume (Monthly)
USD
HKD
EUR
GBP
AUD
JPY
TWD
CNH
SGD
MYR
1级
0-1000
0.45
2.25
0.43
0.38
0.7
50
15
3.5
0.65
2
2级
1,001-5000
0.35
1.23
0.33
0.28
0.55
37.5
10.5
2.5
0.5
1.5
3级
5001-20,000
0.25
0.73
0.23
0.2
0.4
27.5
7.5
1.75
0.35
1.1
4级
>20,000
0.15
0.5
0.13
0.1
0.25
17.5
4.5
1
0.2
0.65

微型合约

Level
Volume (Monthly)
USD
HKD
EUR
GBP
AUD
JPY
TWD
CNH
SGD
MYR
1级
0-1000
0.23
1.13
0.21
0.19
0.35
25
7.5
1.75
0.33
1
2级
1,001-5000
0.18
0.61
0.16
0.14
0.28
18.75
5.25
1.25
0.25
0.75
3级
5001-20,000
0.13
0.36
0.11
0.1
0.2
13.75
3.75
0.88
0.18
0.55
4级
>20,000
0.08
0.25
0.06
0.05
0.13
8.75
2.25
0.5
0.1
0.33

 特殊产品

注意

1、以上币种为结算币种。具体产品信息请查看本页底部或最新期货保证金。

2. 上述分级方案中仅显示直达的佣金。最终佣金将取决于 直达的成本,例如。兑换费用。

3、交易佣金实行阶梯折扣,一级交易量为每月1-1000手标准合约; 2级是1001-5000个标准合约,以此类推。交易迷你合约或微型迷你合约的客户也将享受分级佣金。然而,累计交易量将根据迷你(1/2)或微型迷你(1/10)合约的合约规模进行折扣计算。例如,1个标准合约规模相当于2个迷你合约或10个微型迷你合约。如果客户在一个自然月内交易999手标准合约、2手迷你合约和10手微型迷你合约,则视为满足该月二级佣金要求。然而,如果客户仅交易 999 手标准合约、1 手迷你合约和 1 手微型迷你合约,即使合约总数超过 1000,他/她仍将保持第一级。

4. 兑换费用可能会不时更新。如果兑换费用调整,我们的产品佣金也会相应调整。 DA 有权调整费用及收费,恕不另行通知。

5、以上部分特殊产品不适用阶梯佣金标准。特殊产品列表中的佣金包括交易所费用和监管费用。

6. 以上佣金不包含8% GST。

Multi Storey Building

期货产品和结算货币示例

Business Conversation

佣金折扣

如果您是机构投资者/或持牌机构,请联系我们以获得特别折扣。

更多产品信息

bottom of page